SPRITE

 1. SPRITE

  1. 245 ml
  2. 250 ml
  3. 330 ml
  4. 450 ml
  5. 500 ml
  6. 590 ml
  7. 1.25 L
  8. 1.5 L
  9. 2.0 L
  1. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1กระป๋อง(245มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด 1
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 24 ก. 8%
   น้ำตาล 24 ก.
   โซเดียม 30 มก. 1%
  2. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1ขวด(250มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด 1
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 24 ก. 8%
   น้ำตาล 24 ก.
   โซเดียม 35 มก. 1%
  3. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1ขวด(330มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด 1
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 32 ก. 11%
   น้ำตาล 32 ก.
   โซเดียม 45 มก. 2%
  4. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1แก้ว(200มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด ประมาณ 2
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19 ก. 6%
   น้ำตาล 19 ก.
   โซเดียม 25 มก. 1%
  5. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1แก้ว(200มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด 2.5
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19 ก. 6%
   น้ำตาล 19 ก.
   โซเดียม 25 มก. 1%
  6. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1แก้ว(200มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด ประมาณ 3
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19 ก. 6%
   น้ำตาล 19 ก.
   โซเดียม 25 มก. 1%
  7. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1แก้ว(200มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด ประมาณ 6
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19 ก. 6%
   น้ำตาล 19 ก.
   โซเดียม 25 มก. 1%
  8. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1แก้ว(200มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด ประมาณ 7
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19 ก. 6%
   น้ำตาล 19 ก.
   โซเดียม 25 มก. 1%
  9. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1แก้ว(200มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด 10
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19 ก. 6%
   น้ำตาล 19 ก.
   โซเดียม 25 มก. 1%
  10. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน้าให้บริโภคต่อวันส้าหรับคนไทยอายุตั้งแต่6 ปีขึ้นไป(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
   หนึ่งหน่วยบริโภค 1กระป๋อง(245มล.)
   จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด 1
   คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
   พลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี
   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 24 ก. 8%
   น้ำตาล 24 ก.
   โซเดียม 30 มก. 1%

  ส่วนประกอบที่สำคัญ

  น้ำตาล 9% สารควบคุมความเป็นกรด(INS330,INS331(iii) วัตถุกันเสีย(INS211) วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล(อะซีซัลเฟมโพแทสเซียมและซูคราโลส) แต่งกลิ่นธรรมชาติ