ความยั่งยืน (Sustainability)

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นผสานความยั่งยืนในทุกกระบวนการทำธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่าธุรกิจจะยั่งยืนได้เมื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยมุ่งสร้างคุณค่าตามแนวทางของ สามเหลี่ยมความร่วมมือสู่ความยั่งยืน ซึ่งตรงกับนโยบายการทำงานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลาทั่วโลก

กรอบการทำงานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลาประกอบไปด้วย 3 ด้านคือ

'ME' การส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงเพื่อสุขภาวะที่ดีของ "ตัวเรา" 

'WE' ร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อ "สังคมของเรา"  

'WORLD' ร่วมรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อ "โลกของเรา"