น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” 

เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉบับนี้ โดย พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฝ่ายหนึ่ง และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (มูลนิธิฯ) โดย นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการมูลนิธิฯ อีกฝ่ายหนึ่ง วัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือนี้ คือ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ จัดส่งน้ำดื่มน้ำทิพย์ขนาด 550 มล. ไปยังสถานที่ที่เกิดภัยพิบัติ ตามที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยื่นแบบรายงานความเสียหายและขอรับความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ผ่าน “ระบบออนไลน์ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มน้ำทิพย์” ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุนน้ำดื่มน้ำทิพย์จำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี โดยนับตั้งแต่ปี 2550 – 2561 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด “น้ำทิพย์” เป็นจำนวนกว่า 5 ล้านขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 6 แสนครัวเรือน รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 25 ล้านบาท

พื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการทำกิจกรรมจิตอาสา โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้กับหน่วยอาสาสมัคร “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด”  ของมูลนิธิฯ เพื่อสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จะให้การสนับสนุนจัดหาวิทยากรการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพประจำปี สำหรับหน่วยอาสาสมัคร “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ของมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการฝึกอบรมปีละ 2 แสนบาท

เพื่อเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชนในการพัฒนาความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ