มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย

ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด มีปณิธานในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในฐานะองค์กรที่ดีของสังคมมาโดยตลอด เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยให้ดีขึ้น โดยมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อให้ปณิธานการช่วยเหลือสังคมของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย มีความยั่งยืน เป็นรูปธรรมและเพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งมูลนิธิโคคา-โคลาประเทศไทย ขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในปลายปี พ.ศ. 2546

แนวทางการดำเนินงาน

มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วม หรือ Creating Shared Value ผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันได้แก่ ภาครัฐ  องค์กรไม่แสวงผลกำไร และชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตามแนวทางของสามเหลี่ยมความร่วมมือสู่ความยั่งยืน หรือ Golden Triangle  ซึ่งตรงกับนโยบายการทำงานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลาทั่วโลก

โครงการในปัจจุบัน

โครงการรักน้ำ

ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550  ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร อาทิ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในชุมชน ดำเนินงานครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ 1. การจัดการด้านประสิทธิภาพของโรงงาน (ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพน้ำ บำบัดน้ำเสีย) 2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ 3. การจัดการน้ำชุมชน และ 4. การสร้างจิตสำนึกและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์น้ำ  อันสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกของโคคา-โคลา ในการคืนน้ำสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มภายในปี พ.ศ. 2563  

 

ปัจจุบันโครงการ “รักน้ำ” ได้สร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยในชุมชนต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 1 ล้านคน สามารถคืนน้ำกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติได้เกิน 100% ของปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มในประเทศไทยแล้ว* จากพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และปทุมธานี

 

*หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงาน Benefit Quantification of Thailand Community Water Partnerships Projects โดยบริษัท Limnotech และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) ปี พ.ศ. 2559

 

โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด

เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และมูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” และอุปกรณ์อื่นๆ และจัดหลักสูตรทบทวนการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพให้กับอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม หรือ อาสาสมัครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด “น้ำทิพย์” เป็นจำนวนกว่า 5 ล้านขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 6 แสนครัวเรือน รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 25 ล้านบาท**