โครงการ "รักน้ำ"

พันธกิจด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย

 

เกิดจากพันธกิจของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ด้านการสร้างความยั่งยืนให้กับ “น้ำ” ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องดื่ม ผ่านกรอบการทำงาน 3 R’s คือ Reduce โคคา-โคลาลดการใช้น้ำ ณ โรงงานทั้ง 7 แห่ง Recycle นำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มมาบำบัดจนได้น้ำสะอาด เพื่อนำกลับมาใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ในโรงงาน ลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอกของชุมชน และสุดท้ายคือ Replenish คืนน้ำกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติ ในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม ปัจจุบัน พันธกิจของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาประสบความสำเร็จในการคืนน้ำสู่ธรรมชาติเกินกว่าปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ โครงการ “รักน้ำ” สร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 1 ล้านคน