Our Way Forward

Our Way Forward คือ แนวคิดใหม่ของโคคา-โคลาที่ใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการด าเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นอีกก้าวส าคัญของการเดินหน้าสู่การเป็นบริษัทเครื่องดื่มเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง

 

กลยุทธ์ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางเริ่มจากการคิดใหม่และท าใหม่ จากแนวคิดเดิมที่ว่าโคคา-โคลาอยากขายอะไร เปลี่ยนมาคิดว่าผู้บริโภคอยากบริโภคอะไรแทน แล้วพัฒนาเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคต้องการเป็นที่ตั้ง 

ในฐานะผู้น าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของโลก เดอะโคคา-โคลาคัมปะนีพัฒนาแนวคิดยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางให้เป็นจริง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเครื่องดื่มใหม่ๆ ที่ผู้บริโภคชื่นชอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีน ้าตาลน้อยหรือไม่มีน ้าตาลเลย เพื่อร่วมลดภาวะโรคอ้วนทั่วโลกอย่างจริงจัง

เครื่องดื่มที่มีน ้าตาล

โคคา-โคลาคิดค้นสูตรน ้าตาลน้อยและไม่มีน ้าตาลในผลิตภัณฑ์หลายตัวทั่วโลกด้วยความเข้าใจว่าการบริโภคน ้าตาลในปริมาณที่พอเหมาะเป็นสิ่งที่ดีแต่หากบริโภคมากเกินไปกลับไม่เป็นผลดีอีกทั้งวางจ าหน่ายในจุดที่หาซื้อได้ง่ายขึ้น และในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ และคิดค้นรสชาติใหม่ๆ ให้กับเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคนิยมมากขึ้นด้วย

● ปัจจุบัน เทรนด์การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน ้าตาลน้อยเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความส าคัญมากขึ้นโคคา-โคลาจึงส่งเสริมการบริโภคน ้าตาลในปริมาณที่น้อยลง 

● โคคา-โคลาสนับสนุนค าแนะน าขององค์กรด้านสาธารณสุขชั้นน าทั่วโลก รวมถึงองค์การอนามัยโลก ว่าควรจ ากัดปริมาณการบริโภคน ้าตาลให้ไม่เกิน10% ของพลังงานแคลอรี่รวมในแต่ละวัน 

● ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของโคคา-โคลาหลายชนิดได้รับการรับรอง"ทางเลือกเพื่อสุขภาพ”(Healthier Choice)โดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มาพร้อมสัญลักษณ์บนกระป๋องให้ผู้บริโภคเห็นได้โดยง่าย อาทิ เครื่องดื่มโค้กแบบไม่มีน ้าตาล (Coca-Cola No Sugar)โค้กไลท์ (Coca-Cola Light)โค้กพลัสคอฟฟี่ (Coke Plus Coffee)และแบรนด์ในเครือได้แก่อควาเรียส (Aquarius)มินิทเมด ออเร้นจ์ไฟเบอร์(Minute Maid Orange Fiber)และมินิทเมดฮันนี่เลมอน (Minute Maid Honey Lemon) 

ล่าสุดโคคา-โคลาออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกใหม่ๆเช่นชาออร์แกนิคน ้ามะพร้าว กาแฟพร้อมดื่ม น ้าผลไม้พร้อมดื่มและน ้าดื่มบริสุทธิ์และวางจ าหน่ายในพื้นที่ต่างๆที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วย 

 

การปรับสูตรเครื่องดื่มใหม่

การปรับสูตรเครื่องดื่มให้มีน ้าตาลน้อยลง เป็นอีกหนึ่งแนวทางภายใต้กลยุทธ์ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางโดยโคคา-โคลาลงทุนคิดค้นสารให้ความหวานแทนน ้าตาลที่มีแคลอรี่เป็นศูนย์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในเครื่องดื่มที่มีน ้าตาลน้อยหรือไม่มีน ้าตาลเพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงรสชาติที่ผู้บริโภคชื่นชอบและคุ้นเคย  

● โคคา-โคลามุ่งพัฒนาเครื่องดื่มให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในเครื่องดื่มบางชนิดเช่น เสริมวิตามิน แร่ธาตุ และเกลือแร่ ที่ช่วยเพิ่มพลังงาน

● นอกจากนี้ยังคิดค้นเครื่องดื่มรสชาติใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

เครื่องดื่มใหม่ๆ

โคคา-โคลาตระหนักดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบดื่มน ้าอัดลมจึงเร่งพัฒนาเครื่องดื่มที่หลากหลายมากขึ้นเช่นชาออแกนิค น ้ามะพร้าว กาแฟพร้อมดื่มน ้าผลไม้พร้อมดื่มและน ้าดื่มบริสุทธิ์อีกทั้งวางจ าหน่ายในพื้นที่ที่ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ล่าสุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย 

● เครื่องดื่มน ้ามะพร้าวแท้ 100% ตราซิโค่ เพื่อเพิ่มความสดชื่นด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติ

● มินิทเมด ออเร้นจ์ไฟเบอร์ และมินิทเมด ฮันนี่เลมอน ซึ่งมีส่วนช่วยย่อยอาหาร

 

ทั้งหมดนี้คือเครื่องพิสูจน์ว่าต่อจากนี้ไปทุกผลิตภัณฑ์ทุกนโยบายของโคคา-โคลารวมถึงโครงการต่างๆจะเกิดขึ้นโดยใช้ความต้องการผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง

“โคคา-โคลาด าเนินธุรกิจโดยรับฟังความต้องการของผู้บริโภคและทุ่มเทท างานภายใต้กรอบการท างานที่ผู้บริโภคเป็นหัวใจส าคัญ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตโดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบเพราะหากเราเปิดรับรับฟัง และเดินตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วแบรนด์และธุรกิจของโคคา-โคลาก็จะประสบผลส าเร็จ” มร. เจมส์ ควินซีย์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดอะโคคาโคลา คัมปะนี กล่าว