World Without Waste

กับเป้าหมายเก็บคืนขวดและกระป๋องเครื่องดื่มทุกชิ้นที่จ าหน่ายเพื่อน ากลับมารีไซเคิล ภายในปี 2030

 

 

วิสัยทัศน์ “โลกไร้ขยะ”

 “โลกเราเจอปัญหาใหญ่เรื่องบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ของพวกเราคือ ร่วมกันรับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหานี้ผ่านแนวคิดโลกไร้ขยะ (World Without Waste)ที่เป็นการลงทุนระดับโลกของโคคา-โคลาเพื่อก าจัดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ให้หมดไปจากโลก” มร. เจมส์ ควินซีย์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดอะโคคา-โคลา คัมปะนี จากข้อเท็จจริงที่ว่าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเป็นผลที่ตามมาของวิถีชีวิตในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์รณรงค์ให้โลกเป็น “โลกไร้ขยะ” หรือ World Without Waste ของโคคา-โคลา ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของโลก โดยเน้นแก้ปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เริ่มตั้งแต่ระดับการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ตามเก็บบรรจุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโคคา-โคลาทั้งหมดภายในปี 2030 ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวผ่านการด าเนินงานในหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์สามารถน ากลับมาใช้ได้เกินกว่า 1 ครั้ง 

แผนการสร้างโลกไร้ขยะ

“ขวดและกระป๋องไม่ควรท าร้ายโลก และเราทุกคนสามารถท าให้โลกนี้ไร้ขยะได้”แม้หนทางก าจัดขยะจากบรรจุภัณฑ์ให้หมดไปจากโลกของเรายังอีกยาวไกลนัก แต่โคคา-โคลาก็มุ่งมั่นที่จะเก็บขวดทุกขวดและกระป๋องทุกใบที่โคคา-โคลาและแบรนด์ในเครือผลิตออกมาจ าหน่ายทั่วโลกกลับคืนมารีไซเคิลให้ได้ทั้งหมด ผ่านความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตขวดเน้นสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคทั่วโลกหันมาช่วยกันเก็บบรรจุภัณฑ์มารีไซเคิลอย่างถูกต้อง และปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์อาทิ

  • ลงทุนด้านการตลาดและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่ารีไซเคิลคืออะไร ท าได้อย่างไร และรีไซเคิลได้ที่ใดบ้าง
  • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิล ซึ่งรวมถึงขวดและกระป๋องของบริษัทอื่นๆด้วย
  • มุ่งท างานกับชุมชน พันธมิตรในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ลูกค้า และผู้บริโภค เพื่อช่วยกันชี้จุดและหาทางแก้ไขปัญหาขยะที่มาจากการบรรจุหีบห่อ ขยะตามชายหาดและในทะเล 
  • ลงทุนด้านการพัฒนา เพื่อคิดค้นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เก็บกลับมารีไซเคิลได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มส่วนประกอบจากวัสดุที่ถูกน ามารีไซเคิลแล้วการพัฒนาเรซินที่มีพืชเป็นส่วนประกอบ หรือการลดปริมาณพลาสติกในหีบห่อบรรจุที่ใช้ในการขนส่งเป็นต้น 
  • พัฒนาขวดบรรจุเครื่องดื่มในเครือโคคา-โคลาให้มีส่วนประกอบที่ท ามาจากวัสดุรีไซเคิลมากถึง50เปอร์เซนต์โดยเฉลี่ยภายในปี 2030

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ที่โคคา-โคลาใช้สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้อยู่แล้ว แต่ก็ยังมุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

พันธมิตรเพื่อโลกไร้ขยะ

“ผู้บริโภคทั่วโลกอยากให้โลกใบนี้ดีขึ้นและคาดหวังให้บริษัทยักษ์ใหญ่ลุกขึ้นมาเป็นผู้น าซึ่งนี่คือแนวทางที่โคคา-โคลาต้องการผลักดัน เราจึงเริ่มลงมือท า โดยเชิญชวนพันธมิตรและผู้บริโภคเข้ามาเป็นแนวร่วมในการท าให้โลกไร้ขยะเป็นจริง”

  • โครงการปฏิรูปการใช้พลาสติกรูปแบบใหม่ โดยมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์ (the Ellen MacArthur Foundation’s New Plastics Economy initiative)
  • สมาพันธ์เพื่อการพิทักษ์มหาสมุทรและสนับสนุนทะเลไร้ขยะ(The Ocean Conservancy/Trash Free Seas Alliance)
  • สมาคมความร่วมมือการใช้วัสดุหมุนเวียนและวัตถุดิบตั้งต้นที่ท าจากไบโอพลาสติก โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund’s Cascading Materials Vision and Bioplastic  Feedstock Alliance) 

นอกจากนี้ โคคา-โคลายังจะร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเพื่อร่วมกันวางแผนท างานและเชิญชวนให้ผู้บริโภคมาร่วมกันรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย 

แนวคิดโลกไร้ขยะ นับเป็นก้าวใหม่ของโคคา-โคลาเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ก่อนหน้านี้โคคา-โคลามีโครงการ “รักน ้า” เพื่อคืนน ้าที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติให้ได้100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส าเร็จลุล่วงไปตั้งแต่เมื่อปี 2015 เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 5 ปีและยังคงท าอย่างต่อเนื่องโครงการด้านความยั่งยืนเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่ว่าธุรกิจต้องเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้โคคา-โคลาเป็นบริษัทเครื่องดื่มเต็มรูปแบบและเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริง 

ติดตามโครงการต่างๆของโคคา-โคลาได้ที่ Coca-Cola Journey