Letter from GM

โคคา-โคล่ามีความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับทุกสังคมที่เราทำธุรกิจอยู่ โดยประเด็นเรื่องสุขภาวะ เช่น การบริโภคที่สมดุลและโรคอ้วน นั้น ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรามุ่งมั่นทำงานประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคม เพราะเราทราบดีว่าปัญหาที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ที่ผ่านมา เราจึงได้สนับสนุนโครงการ บุคคลากร และองค์กรต่างๆ ที่มีความเชื่อมั่นในการทำงานด้านนี้เหมือนกับเรา  และในทุกครั้งที่เราให้การสนับสนุน เรามิได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานเหล่านี้โดยไม่เหมาะสม เพื่อให้งานต่างๆ ออกมาโดยมีความเป็นมืออาชีพสูงสุด  อย่างไรก็ตาม เราเองตระหนักดีว่าหลายคนยังอาจมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าการทำทุกอย่างอย่างอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ น่าจะเป็นการตอบคำถามและข้อสงสัยเหล่านี้ได้ดีที่สุด

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนิงานของโคคา-โคล่าในที่อื่นๆ ทั่วโลก ในวันนี้ เราได้เปิดเผยรายการความร่วมมือและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประเด็นทางด้านสุขภาพและสุขภาวะที่เราให้การสนับสนุนในประเทศไทย โดยย้อนหลังกลับไปถึงปี 2554 ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะข้อมูลนี้จะได้รับการอัพเดตทุกๆ 12 เดือน  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ transparency_th@coca-cola.com.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นางเซเดฟ ซาลินกัน ซาฮิน

ผู้จัดการทั่วไป